Relaţii cu publicul

Se constituie din trei puncte de servicii la Sediul central şi trei filiale de cartier.

Sala de lectură "Gheorghe Bulgăr"

  Structura colecţiilor

Fondul de documente aflat în depozitele sălii de lectură cuprinde :
- cărţi, albume, tratate, ghiduri, dicţionare, enciclopedii, atlase în limba română, dar şi în alte limbi;
- colecţii de publicaţii periodice : peste 850 titluri de ziare, reviste, periodice cu caracter oficial, în limba română şi în limbile : maghiară, germană, franceză, engleză, ucraineană, aparţinând unor domenii diverse;
- materiale audio-video : CD, CD-ROM, DVD, casete, discuri vinil.
Între acestea, colecţiile presei locale au o valoare deosebită. Sala de Lectură "Gheorghe Bulgăr" reprezentând singurul loc în care aceste documente sunt accesibile publicului larg, şi în special comunităţii locale.

  Servicii oferite

Înscrierea utilizatorilor;
Instruirea în utilizarea surselor de informare (cataloage, baze de date);
Pune la dispoziţia utilizatorilor întregul fond de publicaţii pentru a fi consultat în incinta sălii de lectură;
Organizează activităţi culturale, educative şi de informare destinate comunităţii locale şi judeţene;
Capacitatea sălii de lectură : 32 de locuri destinate studiului şi 8 staţii Biblionet.
Accesul este gratuit şi se face pe baza Permisului de intrare obţinut la înscriere.

Secţia de împrumut pentru adulţi

  Structura colecţiilor

Secţia de împrumut pentru adulţi gestionează peste 137.000 de documente de bibliotecă.
Colecţiile Secţiei de împrumut pentru adulţi au un caracter enciclopedic (acoperă toate domeniile cunoaşterii).
Cele mai multe publicaţii aparţin literaturii române şi universale.
Fondul de publicaţii este organizat sistematic-alfabetic cu acces liber parţial la raft.
Tipuri de documente: cărţi, albume, tratate, ghiduri, dicţionare şi enciclopedii, broşuri, alte materiale grafice româneşti şi străine etc.

  Servicii oferite

Împrumutul documentelor la domiciliu;
Prelungirea termenului de împrumut, la cererea utilizatorilor;
Oferă informaţii, referinţe şi bibliografii;
Organizează expoziţii tematice şi de promovarea colecţiilor;
Organizează activităţi culturale, educative şi de informare în parteneriat cu alte instituţii publice;
Oferă asistenţă de specialitate bibliotecarilor din bibliotecile publice din judeţ;
Împrumut interbibliotecar;
Acces la baza de date electronică (TINREAD)

Secţia de împrumut pentru copii

  Structura colecţiilor

Secţia de împrumut pentru copii deţine peste 50.000 de documente de bibliotecă (cărţi, reviste, CD-uri, DVD-uri, casete audio şi video, enciclopedii ilustrate, documente în imagini mobile).
Colecţiile Secţiei de împrumut pentru copii au un caracter enciclopedic (acoperă toate domeniile cunoaşterii).
Cele mai multe publicaţii aparţin literaturii române şi universale.
Fondul de publicaţii este organizat sistematic-alfabetic cu acces liber la raft.

  Servicii oferite

Împrumutul documentelor la domiciliu;
Prelungirea termenului de împrumut, la cererea utilizatorilor;
Oferă pentru consultare documentele de bibliotecă cu regim special;
Rezervări de titluri;
Oferă informaţii, referinţe şi bibliografii;
Organizează expoziţii tematice şi de promovarea colecţiilor;
Organizează activităţi culturale, educative şi de informare în parteneriat cu alte instituţii;
Acces la baza de date electronică şi la cataloagele de bibliotecă tradiţionale)

Filiala nr. 1

Cart. Micro 16, Strada Brânduşa, nr. 17

Filiala nr. 2

Şcoala Gimnazială Ion Creangă, str.Someşului, nr.6

Filiala nr. 3

Liceul teologic ortodox român "Nicolae Steinhardt" Strada George Călinescu, nr. 51

Secţia Colecţii bibliofile şi fond de patrimoniu

  Activităţi specifice :

Asigură valorificarea şi cercetarea ştiinţifică a patrimoniului cultural naţional în vederea accesului democratic la cultură;
Asigură evidenţa şi prelucrarea fondului de patrimoniu;
Asigură conservarea fondului de patrimoniu în vederea transmiterii acestor valori generaţiilor următoare;
Pune la dispoziţia utilizatorilor surse de informare.

Compartimentul informare bibliografică şi documentară

  Activităţi specifice :

Întocmeşte bibliografia locală;
Completează baza de date automatizată cu informaţii despre prezentul şi trecutul Sătmarului;
Oferă informaţii de interes public despre comunitatea locală
Desfăşoară o activitate de cercetare privind personalităţile locale;
Alcătuieşte bibliografii tematice la solicitarea instituţiilor şi a persoanelor fizice;
Organizează expoziţii cu ocazia diferitelor evenimente culturale;
Colecţionează şi prelucrează documentele primite în baza Legii Depozitului Legal nr.111/21 noiembrie 1995.

Serviciul de dezvoltare, evidenţă şi prelucrare informatizată a colecţiilor

  Activităţi specifice :

Achiziţii

Stabileşte o politică de achiziţii şi dezvoltare coerentă şi judicioasă, având în vedere principiile de selecţie a documentelor în concordanţă cu:profilul enciclopedic al bibliotecii,dinamica pieţei de tipărituri, resursele bugetare existente,structura colecţiei deja constituite, cerinţele şi necesităţile utilizatorilor, cu respectarea echilibrului între diferite categorii de documente achiziţionate, cu respectarea principiului regionalismului achiziţionând documente editate în zona geografică Satu Mare precum şi documente de interes socio-cultural referitoare la această zonă (tradiţii culturale, personalităţi locale, monografii).
Asigură completarea curentă şi retrospectivă a colecţiilor prin achiziţie/donaţii/transfer de publicaţii/schimb interbibliotecar de cărţi, publicaţii periodice, documente grafice, electronice si audiovizuale.
Urmăreşte şi verifică intrarea publicaţiilor comandate sau primite sub formă de donaţii.
Colecţionează, în baza Legii 111/1995 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Depozitului legal de tipărituri şi alte documente, grafice şi audiovizuale, toate documentele editate în municipiu şi judeţ, asigurându-se completarea depozitului legal judeţean.

Evidenţă

Realizează evidenţele de bibliotecă (primară şi individuală) pentru intrările curente şi operează eliminările de documente în toate instrumentele de evidenţă.
Editează registrele inventar şi registrele de gestiune în regim informatizat şi le listează.
Repartizează pe secţii documentele.
Elaborează rapoartele statistitice anuale privind activitatea bibliotecii judeţene.

Catalogare

Prelucrează biblioteconomic, curent şi retrospectiv, toate publicaţiile intrate în bibliotecă
Efectuează descrierea bibliografică şi indexarea documentelor, introducând toate elementele specifice în baza de date informatizată a bibliotecii conform normelor ISBD
Editează şi prelucrează fişele pentru cataloagele de serviciu ale bibliotecii, cele pentru public fiind îngheţate din anul 1994 odată cu începerea utilizării softului de bibliotecă TINREAD
Organizează, întreţine şi actualizează permanent catalogul alfabetic de serviciu, cataloagele topografice şi catalogul electronic

Clasificare

Clasifică şi atribuie cotele sistematico-alfabetice pentru toate tipurile de documente destinate secţiilor cu acces liber la raft şi cote de format pentru sala de lectură
Cercetează documentele în vederea evidenţierii elementelor specifice bibliografiei locale şi atribuie vedete de subiect tuturor documentelor referitoare la Satu Mare
Controlează coerenţa indicilor CZU şi a vedetelor de subiect atribuite documentelor

Alte activităţi

Realizează anual catalogul "Anul editorial sătmărean" pe baza documentelor primite în cadrul depozitului legal şi a celor achiziţionate/donate de autorii sătmăreni.
Organizează anual în parteneriat cu Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Naţional şi sub egida Consiliului Judeţean Satu Mare manifestarea "Anul editorial sătmărean"
Ultima actualizare : 02.02.2023

Biblioteca pe Facebook

Biblioteca pe Flickr

Unde ne găseşti